42 633 16 55
sekretariat@inkubator.org.pl
ul. ks. Tymienieckiego 22/24 90-349 Łódź

Pożyczka “Mała firma”

Pożyczka „Mała Firma”

Strona główna > Pożyczka „Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości”


FUNDACJA INKUBATOR W ŁODZI oferuje Państwu pożyczki na preferencyjnych warunkach spłaty w ramach Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości „Mała Firma”

Oferowane przez Fundusz pożyczki są częścią systemu wsparcia MSP budowanego w Polsce pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach realizacji polityki rządu wobec MSP.

Kto może skorzystać z pożyczki:

●  Podmioty gospodarcze, które spełniają warunki mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy określone w art. 104 i 105 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 z 2004 r., poz.1807 z późn. zm.),

● Osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego,

● Ich zdolności organizacyjne i techniczne odpowiadają skali i rodzajowi prowadzonej działalności.

Przeznaczenie pożyczki:

Pożyczka zostanie przeznaczona w szczególności na: ●  inwestycje, ●  tworzenie nowych miejsc pracy, ●  środki obrotowe.

Pożyczka nie może być przeznaczona na finansowanie zakupów o charakterze konsumpcyjnym.

Wysokość udzielanej pożyczki:

Od 5 000 do 120 000 PLN.

Okres i warunki kredytowania:

●  Pożyczka jest udzielana maksymalnie na okres 60 miesięcy, ●  Istnieje możliwość uzyskania 6 miesięcznej karencji na spłatę kapitału, ●  Miesięczne spłaty rat odsetkowych i kapitałowych, ●  Wkład własny w realizowane przedsięwzięcie to minimum 20%.

Oprocentowanie:

Uzależnione od okresu trwania umowy pożyczki: ► rok – 7%, ► 2 – 3 lata – 8%, ► 4 – 5 lat – 9%.

Wysokość prowizji:

Fundusz pobiera jednorazową prowizję od udzielonej pożyczki w wysokości 3% kwoty pożyczki.

Formy zabezpieczeń:

Łączna wartość zabezpieczeń nie może być mniejsza niż 120% kwoty pożyczki. Zabezpieczenie stanowi weksel bez protestu in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz:

●  poręczenie osób trzecich o dochodach pozwalających na spłatę pożyczki, ●  hipoteka, ●  inne zabezpieczenia majątkowe akceptowane przez Fundusz.

Pożyczkobiorcy i ich poręczyciele są weryfikowani w bazach: BIK, BIG i Związku Banków Polskich Pożyczka podlega w całości rozliczeniu – faktury, umowy cywilno-prawne, rachunki itp.

Kontakt

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Fundacja Inkubator Łódź, ul. Ks. Tymienieckiego 22/24 Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości – pokój 4, tel. 515 327 924 e-mail: a.kaczmarek@inkubator.org.pl

Regulamin funkcjonowania Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości „Mała Firma” ➤ Wniosek o pożyczkę dla przedsiębiorców Zaświadczenie o dochodach + oświadczenie – dot. Poręczyciela