Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystemEUCookieDirectiveLite has a deprecated constructor in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/plugins/system/EUCookieDirectiveLite/EUCookieDirectiveLite.php on line 37

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystemGspeech has a deprecated constructor in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/plugins/system/gspeech/gspeech.php on line 18

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461
Fundacja nr1
  Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
42 633 16 55
ul. ks. Tymienieckiego 22/24 90-349 Łódź

Projekt „Poszukiwana/y II” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy” Poddziałania 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Cel projektu

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 110(K i M) osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzieży NEET), zamieszkujących na terenie woj. łódzkiego, w okresie 03.2018 r. – 02.2020 r.

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

– są bierne zawodowo (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne)

– nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)

– nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; i nie brały udziału w tego typu formach aktywizacji, finansowanych ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

– są mieszkańcami woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

– są osobami w wieku 18-29 lat.

Jakie formy wsparcia zostały przewidziane w projekcie?

 • Budowa Indywidualnych Planów Działania z doradcą zawodowym (3h/osobę),
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe (2 h/osobę),
 • Szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników i zapotrzebowania rynku pracy dla min. 70 osób (ze środków projektu pokrywamy koszty szkolenia/kursu/egzaminu, przejazdów, opieki nad dziećmi/osobami zależnymi, oraz stypendium szkoleniowe),
 • Płatne staże od 3 do 6 m-cy dla min. 60 osób (ze środków projektu gwarantujemy stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł netto/m-c, zwrot kosztów przejazdu do 100 zł/m-c, opieki nad dziećmi/osobami zależnymi, badań lekarskich, szkoleń BHP, ubezpieczenie NNW oraz środki na wyposażenie stanowiska pracy dla firmy przyjmującej na staż w niezbędne materiały i narzędzia do kwoty 1800 zł/stażystę),
 • Zatrudnienie subsydiowane – 6 lub 12 m-cy w zależności od statusu Uczestnika projektu dla min. 29 osób (ze środków projektu gwarantujemy refundację wynagrodzenia pracownika do kwoty 2800 zł/m-c),
 • Pośrednictwo pracy – dla wszystkich Uczestników projektu – pomoc w znalezieniu stażu/zatrudnienia.

Więcej informacji na stronie www projektu: www.poszukiwani.inkubator.org.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie: „RÓWNE SZANSE”

Projekt jest skierowany jest do 50 osób pozostających bez pracy (25 kobiet i 25 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie tzw. Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (ŁOM), tj.: miasta Łodzi  bądź powiatów ościennych: łódzkiego – wschodniego, brzezińskiego, zgierskiego, pabianickiego.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

 

 •  ukończyły 18 rok życia;
 •  uczą się/mieszkają na terenie jednego z następujących  powiatów: miasta Łodzi, łódzkiego – wschodniego, brzezińskiego, zgierskiego, pabianickiego;
 •  są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. spełniają co najmniej jedną z następujących przesłanek:

- korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej,

- kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną
 z przesłanek określonych w  art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- przebywają w pieczy zastępczej lub opuszczają pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

- są osobami bezrobotnymi, które zostały zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z  ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.),

- korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

 • indywidualne wsparcie psychologiczne dla 50 osób (śr. 5h/osobę, ze środków projektu pokrywany jest zwrot kosztów przejazdu na wsparcie);
 • grupowe wsparcie psychologiczne dla 50 osób (10h/grupę, ze środków projektu pokrywany jest zwrot kosztów przejazdu na wsparcie); 
 • indywidualne poradnictwo zawodowe dla 50 osób (śr. 3h/osobę, ze środków projektu pokrywany jest zwrot kosztów przejazdu na wsparcie);
 • warsztaty kompetencji społecznych dla 50 osób (12 h/grupę, ze środków projektu pokrywany jest zwrot kosztów przejazdu na wsparcie);
 • szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników
  i zapotrzebowania rynku pracy – dla 50 osób (ze środków projektu pokrywane są koszty szkolenia/kursu/egzaminu, koszty przejazdów oraz stypendia szkoleniowe wypłacane uczestnikom projektu);
 • płatne staże zawodowe trwające od 3 do 6 m-cy – dla 50 osób (ze środków projektu wypłacane są stypendia stażowe w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, zwrot kosztów przejazdu i badań lekarskich oraz  pokrywane jest ubezpieczenie NNW); 
 • pośrednictwo pracy  dla 50 osób.

 REKRUTACJA

Poniżej w pliku do pobrania:

Powyższe dokumenty dostępne są także w biurze projektu oraz zostaną udostępnione na stronie projektu www.rowneszanse.inkubator.org.pl z chwilą uruchomienia strony.

SKŁADANIE FORMULARZY KWALIFIKACYJNYCH

od 12.02.2018 do wyczerpania liczby miejsc (50)

 

 •  w biurze projektu:  poniedziałek – piątek, w godz. 9.00-15.00,
 •  pocztą tradycyjną na adres biura projektu
 •  pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (skan wypełnionego i  podpisanego formularza kwalifikacyjnego) 

 BIURO PROJEKTU

Fundacja Inkubator ul. ks. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź, pokój nr 5

tel. (42) 637 01 78, 609 466 688

 

Projekt „RÓWNE SZANSE" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

W imieniu Departamentu ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach/ warsztatach w ramach spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców MŚP z regionu łódzkiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie II.2.2 Promocja Gospodarcza Regionu.

Terminy i tematy szkoleń/ warsztatów w ramach spotkań informacyjnych:

1) 20-21.06.2017 r. “Skuteczna strategia eksportowa przedsiębiorstwa.”

Miejsce szkolenia: Hotel Grand, ul. Piotrkowska 72, Łódź

2) 20-21.09.2017 r. “Warunki wejścia na wybrane rynki zagraniczne oraz prawidłowe zawieranie transakcji handlowych, różnice kulturowe.”

Miejsce szkolenia: Hotel Grand, ul. Piotrkowska 72, Łódź

3) 19-20.10.2017 r. “Źródła finansowania działalności eksportowej, z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata 2014-2020.”

Miejsce szkolenia: Hotel Grand, ul. Piotrkowska 72, Łódź

4) 29-30.11.2017 r. “Prawidłowa dokumentacja oraz sposoby eliminacji ryzyka w obrocie międzynarodowym.”

Miejsce szkolenia: Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa

Sp. z o.o., al. Politechniki 4, Łódź

Celem szkoleń/ warsztatów w ramach spotkań informacyjnych jest przekazanie przedsiębiorcom (aktualnym i potencjalnym eksporterom) praktycznych informacji związanych z umiędzynarodawianiem działalności, połączonych z możliwością wykorzystania różnych form pomocy publicznej, w tym funduszy unijnych, dostępnych w nowej perspektywie w latach 2014 - 2020.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt.

 

Eurofinance Training Sp. z o.o.
tel.: 22 830 13 40;  tel. kom.: 609 124 124
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

http://www.efszkolenia.pl

Projekt jest realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie II.2.2 Promocja Gospodarcza Regionu.

Z dniem 01.08.2017 Fundacja Inkubator rozpoczęła realizację projektu "Dla nas przeŁOM" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową projektu --> www.dlanasprzelom.inkubator.org.pl

Informujemy, że z dniem 16.10.2017 roku rekrutacja do projektu  "SZANSA DLA KOBIET " została ograniczona do naboru kobiet planujących wziąć udział w  szkoleniu bądź  przystąpić do egzaminu, które prowadzą  do uzyskania kwalifikacji - tzw. "kompetencji twardych", np.: kwalifikacje komputerowe - szkolenia zakończone egzaminami: ECDL BASE, IC 3, Microsoft. W celu ustalenia, czy planowane szkolenie kończy się uzyskaniem kwalifikacji , prosimy o kontakt z biurem projektu - 42 637-01-78, 609-466-688.

Projekty

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.

  
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech